Stichting Duurzame Terugkeer

Organisatie

Stichting Duurzame Terugkeer was een samenwerkingsverband van negen in Nederland gevestigde organisaties die actief zijn op het terrein van asiel, vluchtelingenen migratie. VluchtelingenWerk Nederland, Cordaid/Maatwerk bij Terugkeer, IOM, COA, Stichting Hit, Nidos, Pharos, HealthNet TPO en SMS werken samen aan een goed, eenduidig en transparant aanbod van diensten aan uitgeprocedeerde asielzoekers. Doel was een veilige terugkeer met toekomstperspectief, en duurzame herintegratie in het land van herkomst. Het samenwerkingsverband is in 2012 omgezet naar het project ‘Terugkeer op Maat’ onder penvoerderschap van Maatwerk bij Terugkeer.

Rol

Directeur. Eindverantwoordelijk voor de uitvoering van het programma, inclusief inhoudelijke en financiële rapportage aan Raad van Toezicht en subsidieverstrekkers (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Veiligheid en Justitie, Europees Terugkeer Fonds). Vertegenwoordiging van de alliantie op hoog ambtelijk en politiek niveau. Management van het programmabureau (3 mensen) en functioneel leiding geven aan negen projectleiders van deelnemende organisaties. Coördinatie van samenhang van de negen deelprojecten en onderlinge samenwerking. Periode: februari 2010 tot en met februari 2012.

(Daaropvolgend: start en tijdelijk management van het project ‘Terugkeer op Maat’ in opdracht van Maatwerk bij Terugkeer.)

Resultaat

Doelstellingen behaald binnen gesteld budget. Goede evaluatie van functioneren door alle interne en externe betrokkenen, onder andere blijkend uit vervolgopdrachten bij twee van de deelnemende organisaties.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.